picos-exercise-bike-lifestyle-1

Woman exercising on the Picos Exercise Bike.