picos-exercise-bike-lifestyle-2

Man exercising on the Picos Exercise Bike.